Mesto Senec
Redakcia Mestských novín SENČAN
Mestská knižnica Senec

Š T A T Ú T

Celomestskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

senecke-pero-logo

SENECKÉ PERO

 

 1. Vyhlasovateľ a organizátori

Vyhlasovateľom súťaže je Mesto Senec. Organizátorom a garantom súťaže sú  Mestská knižnica Senec, redakcia mestských novín SENČAN, Mestské múzeum v Senci.

 2. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Súťažiaci nemusí  mať trvalý pobyt v Meste Senec.

  3. Zameranie súťaže

Súťaž  nie je tematicky ohraničená iba na Senec, na jeho históriu, súčasnosť, osobnosti späté s mestom, na turististický ruch, Slnečné jazerá, budovy a pozoruhodnosti v meste, okolitú prírodu, udalosti v meste a podobne, práce s touto témou ale budú ocenené špeciálnou cenou. Výber tém súťažných prác ponecháme na výber autorom a ich kreatitivite.

4. Ciele súťaže

Cieľom súťaže je podporovať záujem o literárnu tvorbu a budovať zdravý lokálpatriotizmus.

5. Organizácia súťaže

 • Porota bude hodnotiť práce v žánrových kategóriách:
  • poézia
  • próza
  • žurnalistický príspevok ( reportáž, rozhovor, glosa, príbeh)
  • populárno-náučná práca ( spoločenské vedy, príroda….)
 • Vekové kategórie/vek ku dňu uzávierky/
 • I. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)
 • II. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)
 • III. kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
 • IV. kategória – dospelí nad 20 rokov
 • Jazykové kategórie
  • Práce v slovenskom jazyku
  • Práce v maďarskom jazyku

Jeden súťažiaci môže prihlásiť maximálne dva súťažné príspevky v jednom ročníku súťaže.

6. Publikovanie prác

Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže. Týka sa to aj publikovania na sociálnych sieťach a internetových stránkach.

7. Rozsah súťažných prác:

 • a) v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 60 veršov
 • b) v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 5 normostrán
 • c) žurnalistický príspevok – maximálne 5 normostrán
 • d) populárno-náučná práca – maximálne 10 normostrán

( 1 normostrana je 1800 znakov)

Práce je potrebné posielať vo formáte word. Každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom,  adresou  autora a súťažnou kategóriou.

8. Nezaradenie do súťaže

Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže ( už publikované práce, práce doručené v nesprávnom formáte, práce doručené po uzávierke, atď).

 

9. Kontakt

Práce vo formáte Microsoft Word (.docx) a  vyplnenú a naskenovanú prihlášku treba poslať  mailom na adresu sutaz@seneckepero.sk alebo prostredníctvom webstránky seneckepero.sk.

 

10. Uzávierka súťaže

Súťaž sa  každoročne vyhlasuje od 15. marca a termín uzávierky súťaže je stanovený na:
31. máj
. Práce doručené po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené.

Vyhlásenie výsledkov sa bude konať koncom júna, presný termín bude zverejnený na www.senec.sk , v mestských novinách Senčan a všetkých ostatných komunikačných kanáloch.

 

11. Spracovanie osobných údajov

Odoslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním a zverejnením vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a so zverejnením  vášho autorského príspevku na stránke  www.senec.sk a seneckepero.sk, v mestských novinách Senčan, na sociálnych sieťach Mesta Senec, v propagačných materiáloch vydaných Mestom Senec. Takéto publikovanie prác nebude honorované.

12. Súhlas zákonného zástupcu

Odoslaním prihlášky potvrdzujete,  že ak máte menej ako 16 rokov, požiadali ste vášho  zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

13.Ocenenia

Hlavné ceny:

 1. Cena primátora mesta  bude udelená podľa rozhodnutia poroty najlepšej práci s výnimočným prínosom pre budovanie vzťahu k mestu  – vyberá primátor mesta
 2. Cena redakcie Mestských novín Senčanzíska ju najlepší žurnalistický text – vyberá redakcia
 3. Cena Mestskej knižnice je určená pre najlepší súťažný príspevok autora do 15.rokov – vyberá kolektív MK
 4. Najlepšia práca v maďarskom jazyku – vyberá porota pre hodnotenie prác v maďarskom jazyku
 5. Cena Mestského múzeaza najlepšiu prácu v kategórii populárno-náučný text – vyberá riaditeľ MM

Okrem toho budú v každej kategórii vyhlásení laureáti,  prípadne čestné uznania. Autori víťazných prác budú odmenení vecnými cenami.

Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien podľa odporúčania poroty.

14. Hodnotenie prác

 1. Súťažné práceposúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej, literárnej a jazykovej kategórii. Porota bude mať nepárny počet členov.
 2. Vyhlasovateľ vymenuje porotu pre hodnotenie prác v slovenskom a osobitne pre hodnotenie prác v maďarskom jazyku.
 3. Každý člen poroty dostane súťažné práce elektronickou cestou. Záverečné hodnotenie sa uskutoční na pracovnej schôdzke všetkých členov poroty.

Informácie a kontakty:

info@seneckepero.sk  |  www.seneckepero.sk

Hlavná organizátorka- Monika Macháčková:  info@seneckepero.sk
Mestská knižnica – Mgr. Anetta Zelmanová: kniznica.msks@e-net.sk
Redakcia Mestských novín Senčan – Mgr. Martina Ostatníková:  ostatnikovam@senec.sk
Mestské múzeum- Mgr. Gábor Strešňák: muzeum@senec.sk